sidhuvud telefon

Depression

Vid depression så känner vi oss nedstämda under längre tid och det behöver inte finnas någon tydlig utlösande faktor. Vi förlorar energi och intresse för vardagliga aktiviteter. Sömnen kan påverkas genom att vi sover sämre, men även genom att behovet att sova ökar. Koncentrationsförmågan försämras, det blir svårt att tänka klart och fatta beslut. Tankarna kretsar ofta kring negativa saker och vi kan ha svårt att se det positiva. Tillvaron känns meningslös och framtiden som hopplös. Vi kan dras med skuldkänslor och tankar om att vara värdelös. Tankar på att vilja försvinna eller till och med en önskan att ta sitt liv är vanligt.

KBT för depression

Vid depression tappar vi intresset för vardagliga aktiviteter och sociala kontakter och ägnar istället mycket tid till våra egna tankar och känslor. Därför bygger KBT-behandling för depression på att bryta detta mönster. Successivt jobbar vi tillsammans för att återinföra kontakt med meningsfulla aktiviteter, sådant som ger en känsla av kompetens och glädje. Samtidigt  får du hjälp att ifrågasätta negativa tankar och se saker ur olika perspektiv. Tillsammans bidrar detta till att på sikt öka känslor av lust och glädje.


KBT eller medicin?

KBT har visat sig ge minst lika god effekt som förskrivning av antidepressiva läkemedel, vid lindrig och måttlig depression. Efter genomgången KBT har du dessutom lärt dig nya sätt att hantera motgångar och besvikelser och kan stå starkare rustad att förhindra att återinsjukna i depression. Idag är socialstyrelsens rekommendation att KBT ska utgöra förstahandsval i behandling för lindrig och måttlig depression.

WHO's film om depression

Enligt World Health Organisation (WHO) klassas depression som en folksjukdom. I deras kortfilm beskrivs på ett fint sätt hur det kan vara att leva med depression, ibland kallad "the black dog".

Språk: engelska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje